حبيب اله آدرنگ

استادیار دانشکده فنی و مهندسی


نام: حبيب اله آدرنگ
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: استادیار
آدرس: نور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی برق - الکترونیک
مازندران (صنعتی نوشیروانی بابل)
ایران
1391
کارشناسی ارشد
مهندسی برق - الکترونیک
فردوسی مشهد
ایران
1384
کارشناسی
مهندسی برق - الکترونیک
صنعتی اصفهان
ایران
1382

دروس ارائه شده 5 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
مباحث ویژه در الکترونیک (1)
دانشکده فنی و مهندسی
304A
دوشنبه
8 تا 10:30
کارشناسی ارشد
مباحث ویژه در الکترونیک (1)
دانشکده فنی و مهندسی
304A
دوشنبه
14 تا 17
کارشناسی ارشد
مباحث ویژه در الکترونیک (2)
دانشکده فنی و مهندسی
304A
دوشنبه
10:30 تا 13
کارشناسی ارشد
مدارهای مجتمع خطی
دانشکده فنی و مهندسی
401A
چهارشنبه
10:30 تا 13
کارشناسی ارشد
طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا (2)
ساختمان آزمایشگاه
طبقه سوم
چهارشنبه
14 تا 17
دکترا

سوابق اجرایی 1 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه مقطع تحصیلات تکمیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
بهمن 1391
تاکنون