نام: حبيب اله آدرنگ
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: استادیار
آدرس: نور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی برق - الکترونیک
مازندران (صنعتی نوشیروانی بابل)
ایران
1391
کارشناسی ارشد
مهندسی برق - الکترونیک
فردوسی مشهد
ایران
1384
کارشناسی
مهندسی برق - الکترونیک
صنعتی اصفهان
ایران
1382

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه مقطع تحصیلات تکمیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
بهمن 1391
تاکنون